Serveis

 

- ARQUITECTURA TÈCNICA

- DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRES
Planificació i organització d'obres. Visites per ordenar i dirigir l'execució material de les obres i instal·lacions, tenint cura del seu control pràctic i organitzatiu conjuntament amb els altres agents intervinents en el procés, i en els treballs, d'acord amb el projecte que els defineix. Fer complir les normes i regles de la bona construcció.

- CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS
Confecció de plans de control de qualitat, elaboració d'informes i certificats finals de control..

- SEGURETAT I SALUT
Confecció d'estudis i plans de seguretat, coordinacions, tramitació de documentació. Anàlisi i estudi de documentació.

Situacions empresarials: avaluacions de riscos específiques, planificació i organització de la seguretat i salut, auditories de seguretat

- PROJECT MANAGEMENT
Garantir als clients un servei global de l'edificació. Assegurar projectes de construcció eficaçment gestionats i amb tots els riscos controlats. El project comença amb el projecte i acaba amb la posta a punt i aplicació del manteniment de l'edifici.

- PROJECTES TÈCNICS
Projectes de reforma exterior, reforma interior, canvis de coberta, enderrocs, rehabilitacions, ... tot dintre les competències que marca la LOE.

- INSPECCIÓ TÈCNICA EN EDIFICIS D'HABITATGES
Inspecció tècnica en edificis d'habitatges per aconseguir el certificat d'aptitud segons el decret de la Generalitat 187/2010

- VALORACIÓ D'IMMOBLES

- INFORMES PERICIALS
Especialitats en pericials de part i judicials amb contrastada experiència als jutjats.

- ASSESSORAMENT TÈCNIC
Assessorament en temes de construcció en general, incident en les facetes de gestió, planificació i organització.
Assessorament en temes ambientals, de seguretat i qualitat, precedits d'aplicatius de la ISO 9001/2008 i 14001:2004

- CERTIFICATS DE SEGONA OCUPACIÓ PER OBTENIR LA CÈDULA D'HABITABILITAT
La cèdula d'habitabilitat és el document específic en virtut del qual s'acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat. És imprescindible tenir aquesta cèdula que s'aconsegueix a través del certificat de segona ocupació, en qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d'ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions, així com per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas. La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

- CERTIFICATS ENERGÈTICS

- TOPOGRAFIA I PLANIMETRIA
Aixecaments de solars, finques rústiques, masies, habitatges de tot tipus, per a diferents usos i serveis. Partions i replanteig de solars, terrenys i edificis i situació de fites.

- ESTAT D'AMIDAMENTS, PRESSUPOSTOS, DESCOMPOSATS, ...
Elaboració d'amidaments, pressupostos i descomposats de tot tipus de projectes.

- PROJECTES DE FAÇANES
Des de la rehabilitació a la millora de les condicions tècniques, estètiques i d’ús de façanes i edificis d'acord amb els requeriments de  l'encàrrec. Coneixedors de diverses tècniques (des dels estucs a les façanes ventilades) podem assegurar qualitativament els resultats de qualsevol actuació.